Naar content

Hoofdnavigatie

Deelnemersvoorwaarden NS Extra

Deze deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan NS Extra. Wilt u de voorwaarden liever op papier ontvangen? Dan worden deze op verzoek kosteloos naar u toegezonden.


Wat is NS Extra?

Om meer persoonlijke en relevante diensten aan klanten te kunnen bieden, introduceert NS iets nieuws: NS Extra. Binnen NS Extra ontvangt de klant proactief persoonlijke diensten en voordelen op basis van zijn persoonlijke reisgegevens. Denk aan een e-mail wanneer hij is vergeten in of uit te checken. Om deze diensten te kunnen bieden, heeft NS de reisgegevens van de klant nodig. Voor deelname is vereist dat de klant bij zijn aanmelding voor NS Extra aan NS toestemming geeft om zijn reisgegevens te verwerken, uiteraard alleen voor doeleinden binnen NS Extra. Klanten die kunnen meedoen aan NS Extra zijn (consumenten) abonnementhouders, houders van een persoonlijke OV-chipkaart en studenten.

Houders van een NS-Business Card op naam van een afdeling of bedrijf en klanten met een anonieme OV-chipkaart kunnen helaas niet deelnemen. U heeft een werkend e-mailadres nodig om aan NS Extra mee te kunnen doen.

Hoe meld ik mij aan?

U kunt zich het hele jaar door aanmelden voor NS extra via de aanmeldpagina op ns.nl/nsextra. Voor deelname is vereist dat u bij aanmelding voor NS Extra toestemming geeft om uw reisgegevens te verwerken, uiteraard alleen voor doeleinden binnen NS Extra.

Hoe meld ik mij af?

De deelnemer kan zich te allen tijde afmelden of zijn permissies wijzigen voor NS Extra op ns.nl/nsextra. In elke e-mail die de deelnemer vanuit NS Extra ontvangt, staat tevens een afmeld/ wijzigingslink waarmee de deelnemer op de afmeld/wijzigingspagina komt. Afmelden of wijzigen van permissies kan ook altijd bij NS Klantenservice via telefoonnummer 030-7515155. NS staat dag en nacht voor haar klanten klaar. Binnen een week na afmelding worden de reisgegevens van de deelnemer verwijderd.

Inwisselen coupons

Deelnemers kunnen coupons ontvangen die inwisselbaar zijn voor bepaalde producten of diensten. De coupons die de deelnemer vanuit NS Extra ontvangt, hebben een inwisseltermijn die duidelijk op de coupon vermeld staat. Na deze inwisseltermijn kan de deelnemer geen aanspraak meer maken op het product of de dienst die hem middels de coupon is aangeboden. Deze coupons zijn niet inwisselbaar voor geld.

Geldigheid saldo

Tijdens NS Extra kan het voorkomen dat de deelnemer een e-mail ontvangt waarin staat dat er saldo voor hem klaarstaat. Dit saldo kan de deelnemer op zijn persoonlijke OV-chipkaart laden via de NS-kaartautomaat of overige OV-chipkaart ophaalpunten. Het betreffende saldo staat gedurende één jaar na dagtekening van de e-mail klaar. Na dit jaar is het laden van dit betreffende saldo op de persoonlijke OV-chipkaart niet meer mogelijk.

Acties met betrekking tot reisgedrag

Voor acties met betrekking tot het reisgedrag van de deelnemer bepaalt NS een referentieperiode. Het abonnement, het aantal reizen en het tijdstip van de reizen (dal of spits) van de deelnemer tijdens deze referentieperiode, gelden altijd als uitgangspunt voor het mogen deelnemen aan deze acties. In de maand die volgt op de referentieperiode zet NS de actie met betrekking tot het reisgedrag uit. Mocht de deelnemer tussen beide maanden het abonnement opzeggen of wisselen van abonnement of het reisgedrag hebben aangepast, dan kan NS hier niet aansprakelijk voor worden gehouden.

Wijziging en beëindiging door NS

NS behoudt zich het recht voor om NS Extra en/of deze deelnemersvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De gewijzigde deelnemersvoorwaarden zullen worden gepubliceerd op ns.nl/nsextra. Na wijziging van de algemene voorwaarden gelden alleen de gewijzigde voorwaarden en vervallen de oude. Indien de deelnemer het met de wijzigingen niet eens is, kan hij zijn deelname na wijziging van de algemene voorwaarden beëindigen zoals hiervoor bij beëindiging deelname is beschreven.

Tevens behoudt NS zich het recht voor NS Extra te beëindigen. NS zal de deelnemer daarvan minstens een week van tevoren per e-mail op de hoogte stellen. NS is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindiging van NS Extra. De koppeling met de reisgegevens wordt binnen een week verwijderd nadat NS Extra door NS is beëindigd.

Verlies of diefstal OV-chipkaart

Als de deelnemer zijn OV-chipkaart heeft verloren of deze gestolen is, kan hij - indien het verlies is gemeld bij Trans Link Systems B.V. en hij een vervangende kaart heeft ontvangen - met de nieuwe OV-chipkaart automatisch blijven meedoen aan NS Extra.

Adreswijziging

Correspondentie met betrekking tot NS Extra wordt verzonden naar het bij NS geregistreerde post- of e-mailadres. Dit is het adres dat de deelnemer (bij zijn aanmelding) heeft opgegeven. In het geval van een adreswijziging of wijziging in het e-mailadres, dient de deelnemer dit aan NS door te geven via Mijn NS of NS Klantenservice via telefoonnummer 030-7515155. NS staat dag en nacht voor haar klanten klaar.

Privacy

NS houdt zich aan de vereisten van de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor het uitgebreide privacy statement verwijzen wij naar ons Privacybeleid. Daarin staat omschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt, hoe en voor welke doeleinden NS met de persoonsgegevens omgaat en hoe men zich tegen bepaalde verwerkingen kan verzetten.

Aansprakelijkheid NS

NS doet haar uiterste best om deelnemers optimaal gebruik te kunnen laten maken van haar services in het kader van NS Extra. Desalniettemin kan NS, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van welke aard dan ook gerelateerd aan NS Extra, waaronder vertragingen in levering, bezorgfouten, verbindingsproblemen, verlies van data of andere onregelmatigheden. 

Klachten

Ondanks alle zorgvuldigheid die NS besteedt aan haar service en aan NS Extra, kan het voorkomen dat de deelnemer niet tevreden is. De deelnemer kan zijn klacht kenbaar maken via ns.nl of telefonisch bij NS Klantenservice via telefoonnummer 030-7515155. NS staat dag en nacht voor haar klanten klaar.

Overige (algemene of product-) voorwaarden

Onverminderd het bepaalde in deze deelnemersvoorwaarden zijn op alle abonnementen, producten, reizen en betalingen de daarvoor geldende algemene voorwaarden en/of productvoorwaarden van toepassing. Zie ns.nl/voorwaarden voor de toepasselijke voorwaarden.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Een geschil kan uitsluitend bij een bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.