Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van NS

NS heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (“boa’s”) in dienst voor het handhaven van de sociale veiligheid in en rondom het openbaar vervoer. NS als werkgever van de boa is hiervoor verwerkingsverantwoordelijke. Een deel van deze gegevens wordt verwerkt onder de Wet politiegegevens (Wpg) in plaats van de AVG.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Een boa controleert onder andere op stations en in de trein of reizigers in bezit zijn van een geldig vervoerbewijs. Daarnaast houdt een boa ook toezicht op de orde rust en veiligheid, het naleven van wettelijke bepalingen en de NS huisregels en vervoersvoorwaarden. Bij overtredingen treedt de boa handhavend op. Boa’s ondersteunen eveneens de politie bij hun opsporingstaken. Als een boa in het kader van zijn opsporingstaken persoonsgegevens verwerkt dan is de Wet politiegegevens (“Wpg”) van toepassing en niet de AVG. 

Bij het uitoefenen van de taken van de boa kan het noodzakelijk zijn dat NS persoonsgegevens verwerkt zoals uw contactgegevens. Bij het staande houden en/of het aanzeggen van een proces-verbaal (combibon, formele waarschuwing of indien een reis- of verblijfsverbod wordt overtreden) verzamelen boa’s contactgegevens, geboorteplaats en -datum, een omschrijving van het strafbare feit met tijd en plaats hiervan, burgerservicenummer, soort identiteitsbewijs en nummer. NS verzamelt ook financiële gegevens bij het afwikkelen en incasseren van een proces-verbaal voor zwartrijden en andere feiten. Je kunt bij NS een klacht indienen over een proces-verbaal. NS verzamelt dan, naast de gegevens die je in je verzoek hebt verstrekt, contactgegevens, geboortedatum, kopie OV-chipkaart (indien noodzakelijk) en het proces-verbaalnummer. Als NS of de boa aangifte doet bij de politie verzamelen wij voor zover mogelijk contactgegevens, geboorteplaats en datum, tijd, plaats en soort strafbaar feit.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is: de uitvoering van een wettelijke verplichting

Wet Politiegegevens

Dagelijkse politietaak (art. 8 Wpg): politiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak: handhaving van wetten en regels, hulpverlening, surveillance, verkeerszaken en eenvoudige opsporingsonderzoeken.

Onze informatiesystemen maken gebruik van basisregistraties van overheidsinstellingen met publiekrechtelijke taken, zoals de Basisregistratie Personen (BRP) van de Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG). Uit deze basisregistratie kunnen we ook persoonsgegevens halen. 

Sommige (persoons)gegevens verzamelen we op grond van een andere wet:

Wetboek van Strafvordering

Volgens het Wetboek van Strafvordering is de (buitengewoon) opsporingsambtenaar verplicht om de identiteit van een verdachte vast te stellen. De Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen - en het daarbij horende besluit – geven aan welke gegevens we daarvoor moeten gebruiken. 

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

De buitengewoon opsporingsambtenaren kunnen voor hun opsporingstaken ook persoonsgegevens verzamelen. Bijvoorbeeld bij het aanzeggen of schrijven van een proces-verbaal als er een strafbaar feit is gepleegd en bij de behandeling en (financiële) afwikkeling van deze feiten.

Tenslotte hebben de boa’s ook diverse toezichtstaken. Bij de uitvoering van deze toezichtstaken worden persoonsgegevens verwerkt op grond van de bepalingen uit de volgende regelgeving:

 • Wet- en Besluit personenvervoer 2000
 • Algemene voorwaarden voor vervoer van reizigers en handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (AVR-NS)
 • Algemene voorwaarden openbaar stads- en streekvervoer
 • Algemene voorwaarden NS International
 • Huisregels voor reizen met NS
 • Huisregels Intercity direct

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Soms verstrekt NS uw persoonsgegevens aan derden. Bijvoorbeeld aan BOS Incasso, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) indien u uw boete niet tijdig voldoet, of aan het Openbaar Ministerie (OM). Wij kunnen uw gegevens in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties zoals de politie. 

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In de Wpg zijn bewaartermijnen vastgesteld voor politiegegevens. Politiegegevens die we verwerken in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak bewaren we tot maximaal vijf jaar na de datum van de eerste verwerking. Na afloop van deze termijn worden de gegevens voor een termijn van vijf jaar enkel bewaard ten behoeve van afwikkeling van klachten en het afleggen van verantwoording ex artikel 14 Wpg. De bewaartermijn van een formele waarschuwing is 6 maanden. 

Rechten van betrokkenen onder de Wpg

De rechten van betrokkenen in de Wpg wijken af van de AVG. De persoon op wie de persoons- of politiegegevens betrekking hebben, noemen we de betrokkene. De betrokkene heeft recht op:

 • inzage;
 • rectificatie;
 • gegevenswissing/vernietiging;
 • beperking van de verwerking van gegevens;
 • bezwaar/beroep.

We hebben in het kader van de politietaak de plicht om u te informeren over verwerkingen. Daarnaast stellen wij u op de hoogte als er is voldaan aan uw verzoek van rectificatie of gegevenswissing of de beperking van de verwerking van gegevens.

Wilt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Als u van mening bent dat de gegevens niet kloppen, dan kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen waarin u aangeeft wat er gewijzigd moet worden.

We hebben het recht uw verzoek af te wijzen als:

 • Het gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren;
 • Dat nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen;
 • De openbare veiligheid in het geding is;
 • De rechten en vrijheden van derden worden geschonden;
 • De nationale veiligheid in het geding is. Een verzoek kan ook worden afgewezen als het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is.

De Functionaris voor Gegevensbescherming van NS houdt toezicht op zowel de juiste uitvoering van de verplichtingen onder de AVG als de Wpg. De contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming treft u aan in het begin van dit privacystatement.