Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Wet politiegegevens

Informatie over het gebruik van uw gegevens om te voldoen aan de Wet politiegegevens (Wpg)


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Het verwerken van persoonsgegevens voor het uitvoeren van de politietaak (politiegegevens) valt onder de Wpg. Buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van NS moeten in voorkomende gevallen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Wpg en ondersteunen politie bij hun opsporingstaken. Denk hierbij aan gegevens die we verzamelen voor het opsporen van strafbare feiten, het handhaven van de openbare orde of hulpverlening. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat wij persoonsgegevens verwerken zoals uw contactgegevens of camerabeelden. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is: de uitvoering van een wettelijke verplichting

Dagelijkse politietaak (art. 8 Wpg): politiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak: handhaving van wetten en regels, hulpverlening, surveillance, verkeerszaken en eenvoudige opsporingsonderzoeken.

Uitgebreidere opsporingsonderzoeken en veelplegersdossiers (art. 9 Wpg): politiegegevens kunnen gericht worden verwerkt voor onderzoek met het oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval. Denk hierbij aan het verzamelen van gegevens over een bepaalde persoon of naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis.

Ondersteuning van de politietaak (art.13 Wpg): politiegegevens die zijn verwerkt op basis van artikel 8 of 9  kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld om verdachten of betrokkenen te identificeren. We kunnen als dat nodig is meerdere soorten persoonsgegevens verzamelen, afhankelijk van het soort onderzoek en het doel, zoals:

 • personalia (naam, voornaam, adres, geboortedatum)
 • bijzondere persoonsgegevens, zoals rasgegevens

Onze informatiesystemen maken gebruik van basisregistraties van overheidsinstellingen met publiekrechtelijke taken, zoals de Basisregistratie Personen (BRP) van de Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG). Uit deze basisregistratie kunnen we ook persoonsgegevens halen. Wanneer we die gegevens hebben verwerkt zijn het voor ons politiegegevens geworden.

Sommige (persoons)gegevens verzamelen we op grond van een andere wet. Drie wetten lichten we eruit:

Wetboek van Strafvordering

Volgens het Wetboek van Strafvordering is de (buitengewoon) opsporingsambtenaar verplicht om de identiteit van een verdachte vast te stellen. De Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen - en het daarbij horende besluit – geven aan welke gegevens we daarvoor moeten gebruiken. Op grond hiervan verwerken we de naam, voornaam, geboorteplaats- en datum, het adres (zoals vermeld in de BRP), en iemands feitelijke verblijfplaats. In speciale gevallen worden ook bijzondere categorieën persoonsgegevens verzameld. Iemands identiteit kan ook worden vastgesteld door het maken van foto’s. Dit doen we bij een verdachte van een misdrijf waar voorlopige hechtenis op staat.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

De buitengewoon opsporingsambtenaren kunnen voor hun opsporingstaken ook persoonsgegevens verzamelen. De persoonsgegevens verzameld door buitengewoon opsporingsambtenaren valt onder de Wpg.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Een APV is een gemeentelijke verordening die voor iedereen geldt binnen die gemeente. In een APV kunnen bepalingen staan die moeten worden gehandhaafd door buitengewoon opsporingsambtenaren.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn krijgen toegang tot gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van politie of gemeente. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

De handelingen van medewerkers in systemen worden gelogd. We houden bij wie welke handeling op welk tijdstip uitvoert in een bepaald bestand.

De logging gegevens kunnen verder worden gebruikt om de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te informeren in het geval van een datalek of om de burger of medewerker zijn of haar recht op inzage uit te oefenen.

Logging-gegevens worden gebruikt:

 • ter controle van de rechtmatigheid van de gegevensverwerking;
 • voor interne controles;
 • voor het waarborgen van de integriteit en de beveiliging van politiegegevens;
 • voor strafrechtelijke procedures.

Wij kunnen uw gegevens in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties zoals de politie.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In de Wpg zijn bewaartermijnen vastgesteld voor politiegegevens. Politiegegevens die we verwerken in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak bewaren we tot maximaal vijf jaar na de datum van de eerste verwerking. Camerabeelden bewaren wij 28 dagen, tenzij verdere verwerking in het kader van de dagelijkse politietaak of bij de ondersteuning van de politietaak noodzakelijk is. Afschriften van boetes bewaren wij tot de boete is geïnd of is overgedragen aan het Openbaar Ministerie en in elk geval niet langer dan vijf jaar na de datum van de eerste verwerking.

Rechten van betrokkenen in de Wpg

De rechten van betrokkenen in de Wpg wijken af van de AVG. De persoon op wie de persoons- of politiegegevens betrekking hebben, noemen we de betrokkene. De betrokkene heeft recht op:

 • inzage;
 • rectificatie;
 • gegevenswissing/vernietiging;
 • beperking van de verwerking van gegevens;
 • bezwaar/beroep.

We hebben in het kader van de politietaak de plicht om u te informeren over verwerkingen. Daarnaast stellen wij u op de hoogte als er is voldaan aan uw verzoek van rectificatie of gegevenswissing of de beperking van de verwerking van gegevens.

Wilt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Als u van mening bent dat de gegevens niet kloppen, dan kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen waarin u aangeeft wat er gewijzigd moet worden.

We hebben het recht uw verzoek af te wijzen als:

 • Het gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren;
 • Dat nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen;
 • De openbare veiligheid in het geding is;
 • De rechten en vrijheden van derden worden geschonden;
 • De nationale veiligheid in het geding is. Een verzoek kan ook worden afgewezen als het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is.