Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Verantwoording

Wij willen transparant zijn over onze prestaties. Daarom zijn via een dashboard onze actuele prestaties te zien en de prestaties uit het verleden. Ook geeft NS elk halfjaar en jaar een uitgebreide verantwoording op het Vervoerplan.


Actuele prestaties

Met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hebben we prestatie-afspraken gemaakt. Dit dashboard geeft een overzicht van de prestatie- en informatie indicatoren en toont wat we gerealiseerd hebben.

Soorten indicatoren

In de Concessie voor het Hoofdrailnet 2015 - 2024 die we met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hebben afgesloten staan 2 verschillende soorten indicatoren: 

  1. Prestatie-indicatoren: een maatstaf voor een bindende prestatie met een bodem- en streefwaarde. Als NS er niet in slaagt de bodemwaarde te realiseren, kan de concessieverlener overgaan tot sanctionering. De norm staat als bodemwaarde in de grafieken. Bij de prestatie-indicatoren staat ook een streefwaarde. Dat is de na te streven score voor 2024. Daarnaast wordt tevens elk jaar een progressiewaarde vastgelegd. Deze waarde geeft de voortschrijdende waarde voor een prestatieniveau op een prestatie-indicator voor dat jaar.
  2. Informatie-indicatoren: een maatstaf voor een niet-bindende prestatie waarover NS rapporteert. Voor deze indicatoren hebben we geen bodem- en streefwaarden met de concessieverlener afgesproken. Vrijwel alle indicatoren worden maandelijks of per kwartaal gemeten.

Verantwoording op het vervoerplan

Vanuit de concessie verantwoorden we ons we elk halfjaar en jaar over onze prestaties op het hoofdrailnet.

Halfjaarverantwoording NS

In de halfjaarverantwoording rapporteert NS over de gerealiseerde prestaties van het afgelopen halfjaar. Deze cijfers geven ook een indicatie van de te verwachten prestaties over het hele jaar.

Europese verantwoording PRR en klachtenregistratie

Belastingstrategie

In onderstaand document leggen we uit hoe NS omgaat met belastingen en belastingrisico’s. Deze belastingstrategie is goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Het is van toepassing op alle belastingen in alle landen waar NS activiteiten verricht.