Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Reisproducten gebruiken

Informatie over het gebruik van uw gegevens wanneer u reist met een reisproduct van NS.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wanneer u met ons reist met een OV-chipkaart op naam of een los of internationaal ticket, is het nodig dat wij een aantal van uw gegevens gebruiken om de reis mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan uw kaartgegevens, bankgegevens en reisgegevens. Deze gegevens heeft u aan ons verstrekt tijdens de aanschaf van het product.

Bent u de houder of boeker van een NS-Business Card van NS Zakelijk? Dan gebruiken wij indien mogelijk uw zakelijke contactgegevens. Deze gegevens hebben van u of van uw werkgever gekregen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om het vervoer met gebruik van een OV-chipkaart op mogelijk te maken. Daarnaast gebruiken we de gegevens om het gebruik van onze kaartautomaten en check-in/uit paaltjes mogelijk te maken. Tot slot gebruiken we de gegevens om uw vervoersbewijs door de conducteur te laten controleren.

Met het internationale ticket kunt u het poortje passeren. Het internationale ticket wordt ook gebruikt om uw vervoersbewijs te controleren in de trein.

De grondslag voor de verwerking is: de uitvoering van de overeenkomst.

Wij verwerken alleen de gegevens die u aan ons verstrekt om een reisproduct op naam te gebruiken en voor zover deze noodzakelijk zijn om met u een reizigersovereenkomst te sluiten en deze uit te voeren door reizen met NS mogelijk te maken. Wanneer u geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken kunt u reizen met een niet gepersonaliseerd reisproduct.

In de chip van een naamloze OV-chipkaart zit geen persoonlijke informatie zoals uw naam of huisadres maar bijvoorbeeld wel uw reisvoorkeuren, bijvoorbeeld voorkeurstations of voorkeurtrajecten. Deze voorkeuren worden door ons niet bijgehouden op detailniveau. Wij weten bijvoorbeeld niet op welk tijdstip u gereisd heeft.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang van NS

NS gebruikt de check-in/check-uit gegevens van haar reizigers ook om hiermee zogenaamde loopstromen (reizigersaantallen) per station te creëren. De niet naar personen herleidbare gegevens gebruikt NS zowel voor maatschappelijke doelen, zoals verbetering van de dienstenaanbod en veiligheid en crowd control op en rondom het station, als commerciële doelen, zoals het bepalen van de locaties voor bepaalde services en winkels op de stations en verbetering van de producten. Een ander doel van deze rapportages is om de operatie in de stationswinkels zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de drukte op het station. NS heeft daarvoor een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan dat van haar reizigers. U kunt zich hier op ieder moment voor afmelden door bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Dit kunt u aangeven in het aanvraagformulier.

Verenigbaar gebruik: periodieke prijsbepaling NS-Business Collectief.

We kunnen periodiek het daadwerkelijke reisgedrag van gebruikers van een NS-Business Card analyseren. Dit doen we alleen wanneer de kaart is of zal worden verstrekt door uw werkgever binnen de voorwaarden van NS-Business Collectief. Dit doen we om de werkgever periodiek het meest passende tarief aan te kunnen bieden met extra voordelen voor u als gebruiker van de NS-Business Card, zoals vrij reizen voor woon-werk, zakelijk en privé. De gegevens welke we hiervoor gebruiken zijn niet meer te herleiden naar een individuele gebruiker.

Verenigbaar gebruik: wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden.

Tot slot kan het voorkomen dat wij wetenschappelijk onderzoek of onderzoek voor statistische doeleinden (laten) uitvoeren. Voor dit onderzoek kan het verwerken van persoonsgegevens aan de orde en soms zelfs noodzakelijk zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan geaggregeerde gegevens zoals aantal in- en uitstappers op een station. Wij zullen in dat geval passende waarborgen treffen zoals pseudonimisering, rekening houden met het kader waarin de gegevens zijn verzameld en enkel publiceren wanneer uitgesloten kan worden dat eventuele verdere verwerking geen gevolgen heeft voor betrokkenen.

In geval van wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden delen wij gegevens met wetenschappelijke organisaties zoals universiteiten of organisaties met een publiek karakter zoals gemeenten, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of ProRail. Voor deze organisaties zijn de gegevens niet meer herleidbaar naar een individuele persoon. Deze organisaties gebruiken de gegevens om hun taken en verantwoordelijkheden in de stationsomgeving beter uit te kunnen voeren en om de voorzieningen af te stemmen op de behoeften van de reiziger.

Daarnaast publiceren wij gegevens die niet meer te herleiden zijn naar een individuele persoon zodat dit gebruikt kan worden voor wetenschappelijke of statistische doeleinden. 

Met wie delen wij gegevens?

Wanneer u met een OV-chipkaart reist, geven wij deze gegevens door aan TransLink. TransLink is verantwoordelijk voor de uitgifte en werking van OV-chipkaarten en het afhandelen van de (reis)transacties die u met de OV-chipkaart doet.

Verder delen wij gegevens met derden als dat noodzakelijk is voor de landelijk goede werking van uw OV-chipkaart. Er kan een beperkte hoeveelheid functionele gegevens worden gedeeld met TransLink en andere openbaar vervoer bedrijven. Kijk voor meer informatie op OV-chipkaart.nl.

Als u een internationaal treinticket koopt dan worden de gegevens geregistreerd door ons en BeNe Rail International (een internationaal samenwerkingsverband tussen de NS en de Belgische Spoorwegen) voor het maken, de uitgifte en werking van het ticket.

Ook geven wij uw gegevens door aan de desbetreffende vervoerder zoals Eurostar in verband met het doen van de boeking. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de beveiliging en het bewaren van gegevens.

Daarnaast schakelen wij derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de beveiliging en het bewaren van gegevens.

Bent u de houder van een NS-Business Card van NS Zakelijk? Dan delen wij een aantal gegevens omtrent uw reizen met uw werkgever. Welke gegevens dit zijn, is afhankelijk van het soort abonnement dat uw werkgever heeft afgesloten, bijvoorbeeld een Trein Vrij of een OV Vrij abonnement. Zo worden er in geval van een Trein Vrij abonnement op de factuur aan de werkgever bijvoorbeeld uw reizen met NS en andere vormen van OV (zoals bus, tram en metro) en het daarvoor in rekening gebrachte tarief opgenomen.  Ook is het voor uw werkgever inzichtelijk als u gebruik maakt van een klassewissel of deur-tot-deur diensten (zoals taxi of OV-fiets). De tijdstippen van door u gemaakte reizen worden niet doorgegeven aan uw werkgever. De tijdstippen worden door NS echter wel gebruikt om de door u gemaakte reizen te labelen als een ‘zakelijke reis’ of een ‘privéreis’ (let op: er worden geen tijdstippen getoond aan of gedeeld met uw werkgever). Uw werkgever ontvangt deze gegevens om eventuele doorbelasting van kosten aan u mogelijk te maken en/of correcties aan te vragen (bijvoorbeeld indien u bent vergeten uit te checken).

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wanneer u reist met NS bewaren wij uw persoonsgegevens tot 18 maanden na het maken van de reis.