Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Wettelijke verplichtingen

Informatie over het gebruik van uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van NS.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

NS moet voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat wij persoonsgegevens verwerken zoals uw contactgegevens of transactiegegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is: de uitvoering van een wettelijke verplichting.

Wij dienen te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Hier valt te denken aan bijvoorbeeld belastingwetgeving en spoorwegwetgeving.

Ook kan het voorkomen dat opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD, gegevens vorderen. Wij zijn wettelijk verplicht om aan zulke verzoeken mee te werken. Wij onderzoeken in deze gevallen altijd nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en zien er op toe dat procedurele privacy waarborgen goed in acht genomen worden.

Tot slot zijn wij wettelijk verplicht een Klokkenluidersregeling te hebben. In het kader van deze regeling kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Meer informatie over het doen van een melding.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw gegevens in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties zoals de politie.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren deze gegevens zolang als het nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichting. De wettelijke verplichting kan met zich meebrengen dat wij de gegevens gedurende een wettelijke bewaartermijn moeten bewaren. In dat geval bewaren wij de gegevens gedurende die termijn.