Hoofdnavigatie

Naar content

Concessie en vervoerplan

In december 2014 verleende de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de vervoerconcessie aan NS en de beheerconcessie aan ProRail per 1 januari 2015. Beide concessies hebben een looptijd van 10 jaar. NS rijdt hiermee tot 2025 op het Nederlandse hoofdrailnet.


Concessie

Ambitie

De reiziger op 1, 2 en 3 is het motto van de concessie voor 2015 en verder. Dit motto brengt verwachtingen en verplichtingen met zich mee. Wij willen élke OV-reiziger een prettige reiservaring bieden, ongeacht vervoermiddel of vervoerder. Gemiddeld goed is dan niet goed genoeg. Wij leggen, samen met onze partners, de lat hoog. Dat doen we bewust, in het belang van de reiziger en in het belang van Nederland.

Betere samenwerking

NS en ProRail gaan op grond van de contracten intensiever met elkaar én met andere partijen in de spoor- en OV-sector samenwerken. In de concessie zijn ook speciale Verbeterprogramma’s vastgesteld, die ProRail en NS samen gaan uitvoeren, zoals het programma Beter en Meer dat onder andere het hoogfrequent rijden mogelijk maakt en de invoering van het Europese beveiligingssysteem ERTMS. Ook worden eisen waaraan ProRail en NS moeten voldoen, beter op elkaar en op de concessies voor regionale vervoerders afgestemd. Dit allemaal met als doel de reis van deur tot deur steeds verder te verbeteren.

Vervoerplan

Elk jaar stelt NS een vervoerplan op voor het komende jaar. In dat plan laat NS zien hoe zij invulling geeft aan de zorgplicht die voortvloeit uit de nieuwe concessie voor het Nederlandse hoofdrailnet. Het plan beschrijft ook de aandachtspunten die de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft geformuleerd in een zogeheten beleidsprioriteitenbrief die jaarlijks wordt verstuurd. NS wil haar diensten blijven verbeteren en beschrijft in dit plan hoe zij de wensen van de reizigers vertaalt naar concrete acties voor het komende jaar (en verder).

Prestaties

In het vervoerplan hebben wij onze ambities en doelstellingen gekoppeld aan concrete acties en prestatie-indicatoren voor het komende jaar, zodat de doelen over de looptijd van de concessie worden behaald.

Overleg

Ten behoeve van het vervoerplan hebben wij ook gesproken met de consumentenorganisaties, decentrale overheden en ProRail. Wij hebben deze partijen gevraagd om advies te geven, vragen te stellen en/of opmerkingen te plaatsen. Deze vragen, adviezen en opmerkingen helpen ons met het aanscherpen en verbeteren van het vervoerplan.