Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Concessie, vervoerplan en productiemodel

In december 2014 verleende de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de vervoerconcessie aan NS en de beheerconcessie aan ProRail per 1 januari 2015. Beide concessies hebben een looptijd van 10 jaar. NS rijdt hiermee in ieder geval tot 2025 op het Nederlandse hoofdrailnet. Eind december 2023 is de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet voor de periode 2025-2033 opnieuw gegund aan NS. Met deze nieuwe concessie mag NS tot en met 2033 reizigers vervoeren op de belangrijkste spoortrajecten in Nederland. Waar de vervoerconcessie zich focust op de lange termijn, stelt NS ook elkaar een vervoerplan op voor het komende jaar.


Concessie

Ambitie

In onze vorige én huidige strategie staat het al expliciet benoemd: de reiziger staat op 1,2 en 3. Datzelfde uitgangspunt zien we terug in onze vervoerconcessie. Het brengt verwachtingen en verplichtingen met zich mee: Wij willen élke OV-reiziger een prettige reiservaring bieden. Ook in tijden van corona. Wij leggen, samen met onze partners, de lat hoog. Dat doen we in het belang van reizigers en in het belang van Nederland.

Betere samenwerking

NS en ProRail werken intensief met elkaar én met andere partijen in de spoor- en OV-sector samen. Er zijn ook speciale Verbeterprogramma’s vastgesteld, die ProRail en NS samen uitvoeren. Een belangrijk programma was Beter en Meer, dat onder andere het hoogfrequent rijden op de A2-corridor mogelijk maakte, en de invoering van het Europese beveiligingssysteem ERTMS. Ook zijn eisen waaraan ProRail en NS moeten voldoen beter op elkaar afgestemd, en zijn er afspraken over afstemming met de concessies voor regionale vervoerders. Dit allemaal met als doel de reis van deur tot deur steeds verder te verbeteren.

Vervoerplan

Elk jaar stelt NS een vervoerplan op voor het komende jaar. In dat plan laat NS zien hoe zij invulling geeft aan de zorgplicht die voortvloeit uit de  concessie voor het Nederlandse hoofdrailnet. In het vervoerplan hebben wij onze ambities en doelstellingen gekoppeld aan concrete acties en prestatie-indicatoren voor het komende jaar, zodat de doelen over de looptijd van de concessie worden behaald.

Het plan beschrijft ook de aandachtspunten die de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor het betreffende jaar heeft geformuleerd in een zogeheten beleidsprioriteitenbrief. NS wil haar diensten blijven verbeteren en beschrijft in het Vervoerplan hoe zij de wensen van de reizigers vertaalt naar concrete acties voor het komende jaar (en verder).

Overleg

Ten behoeve van het vervoerplan spreken wij met consumentenorganisaties, decentrale overheden en ProRail. Wij vragen deze partijen  jaarlijks om advies te geven, vragen te stellen en/of opmerkingen te plaatsen. Deze vragen, adviezen en opmerkingen helpen ons met het aanscherpen en verbeteren van het vervoerplan.

Productiemodel

In de concessie 2025-2033 is ook de verplichting tot het opstellen van een productiemodel opgenomen. In het productiemodel geeft NS inzicht in de (voorgenomen) ontwikkelingen van het aan te bieden vervoer. Deze ontwikkelingen passen binnen de afspraken in de concessie.

Het productiemodel geeft aan zowel het ministerie van IenW als aan derden (zoals decentrale overheden en consumentenorganisaties) inzicht in de voorgenomen ontwikkelingen van het aangeboden vervoer.