Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Samen met onze partners

Onze ambitie is om Nederland voor iedereen bereikbaar te houden. Om dat te verwezenlijken werken we samen met tal van organisaties, overheden en bedrijven. Goed samenwerken en helderheid over hoe we elkaar nodig hebben, is essentieel.


Overheden

Overheden op alle niveaus zijn voor ons van belang. Het ministerie van Financiën is als onze aandeelhouder betrokken bij het vaststellen van de NS-strategie en bewaakt dat NS naast maatschappelijk relevant ook financieel gezond is. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaalt het landelijke verkeer- en vervoerbeleid, inclusief het openbaar vervoer, en namens de Rijksoverheid de investeringskalender voor infrastructuur. IenW is tevens onze concessieverlener. Daarnaast moet de overheid het voortouw nemen bij investeringen. Terwijl de prestaties op het spoor de afgelopen jaren bovengemiddeld zijn gestegen, blijven de investeringen in het OV achter bij de ons omringende landen. Om meer mensen met het OV te laten reizen, de klimaatdoelen te halen, de economie te versterken en het verkeer veiliger en comfortabeler te maken, is dat wel nodig. Investeringen waar een veelvoud aan maatschappelijke baten tegenover staan en die wellicht – deels – met private partijen gedaan kunnen worden.

ProRail

ProRail zorgt voor het onderhoud en de vernieuwing van bestaande infrastructuur en voor de bouw van nieuwe infra. Goede prestaties van ProRail zijn nodig om onze prestaties te behouden en verbeteren. Om in de toekomst meer treinen te rijden, stemmen we met ProRail het treinaanbod en de infrastructuurvereisten beter op elkaar af, maken we inzichtelijk waar we de infrastructuur beter kunnen benutten en hoe we door investeringen de capaciteit kunnen vergroten.

Op het station

Op de stations werken NS en ProRail samen bij de dagelijkse uitvoering en bij de ontwikkeling van stations. Op stations zonder voorzieningen bekijkt NS mogelijkheden voor een Kiosk of om samen met lokale ondernemers en partners een comfortabele wachtruimte met koffie te openen. Daarbij overleggen we altijd met de lokale overheden, bijvoorbeeld om lokale ondernemers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden.

In de regio

Naast goede verbindingen op nationaal niveau is het van groot belang dat we grootstedelijke gebieden fijnmaziger en hoogfrequenter verbinden en er maatwerk komt in minder drukke regio’s. Daarvoor is een nauwe samenwerking nodig tussen provincies, gemeenten, bedrijven en vervoerders. NS brengt haar expertise in om de opgaven op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening zo goed mogelijk in te vullen. In de vier grote steden is samenwerken met de stadsvervoerders belangrijk.

De grens over

Onze internationale ambities om het aanbod van IC Brussel, Eurostar en IC Berlijn/ICE te verbeteren, willen we met de collega-spoorwegbedrijven in de ons omringende landen realiseren. Van deur tot deur NS wil reizigers veel vrijheid bieden bij het kiezen van het juiste vervoermiddel op het juiste moment. Waar het kan met onze eigen diensten maar ook door gebruik te maken van andere aanbieders. Zo gaan we met partners deelauto’s aanbieden op stations in regionale gebieden.

Mobiliteitsalliantie

De beste verbindingen bieden, betekent verder kijken dan het OV. Nederland heeft namelijk niet alleen op het spoor, maar ook op de weg en op de fietspaden grote mobiliteitsopgaven, vooral in de spits. Om dat op te lossen, moeten we de handen ineenslaan. Daarom heeft NS zich met 25 andere belangrijke mobiliteitspartijen verenigd in de Mobiliteitsalliantie. Samen willen er voor zorgen dat de bewegingsvrijheid in Nederland in de toekomst behouden blijft.