Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Rapportages

Informatie over het gebruik van uw gegevens voor statistisch onderzoek en rapportages.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij? 

Voor het opstellen van rapportages en uitvoeren van statistisch onderzoek gebruiken wij zo veel als mogelijk geaggregeerde gegevens, bijvoorbeeld reisgegevens. We gebruiken geen namen, e-mailadressen of andere rechtstreeks identificerende informatie alsmede bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

We voeren (statistisch) onderzoek uit naar het gebruik zodat het mogelijk is om aan het management van NS terugkoppeling te geven over de (ontwikkelingen) van diensten en producten. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het berekenen van de benodigde materieelinzet. Daarnaast gebruiken we deze onderzoeken ten behoeve van het concessiemanagement. We rapporteren maandelijks aan het ministerie van IenW over het realiseren van de prestatie-indicatoren zoals reizigerspunctualiteit. Meer informatie over de gegevens die wij moeten onderzoeken om prestatie-indicatoren te kunnen staven in het kader van de concessie en het vervoersplan kunt u hier vinden. Voor het uitvoeren van ons onderzoek kunnen we de verschillende soorten gegevens samenvoegen en analyseren, zoals hierboven is beschreven.

Verenigbaar gebruik: wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden.

Tot slot kan het voorkomen dat wij wetenschappelijk onderzoek of onderzoek voor statistische doeleinden (laten) uitvoeren. Voor dit onderzoek kan het verwerken van persoonsgegevens aan de orde en soms zelfs noodzakelijk zijn. Wij zullen in dat geval passende waarborgen treffen zoals pseudonimisering, rekening houden met het kader waarin de gegevens zijn verzameld en enkel publiceren wanneer uitgesloten kan worden dat eventuele verdere verwerking geen gevolgen heeft voor betrokkenen.

In geval van wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden delen wij gegevens met wetenschappelijke organisaties zoals universiteiten of organisaties met een publiek karakter zoals gemeenten, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of ProRail. Voor deze organisaties zijn de gegevens niet meer herleidbaar naar een individuele persoon. Deze organisaties gebruiken de gegevens om hun taken en verantwoordelijkheden in de stationsomgeving beter uit te kunnen voeren en om de voorzieningen af te stemmen op de behoeften van de reiziger.

Daarnaast publiceren wij gegevens die niet meer te herleiden zijn naar een individuele persoon zodat dit gebruikt kan worden voor wetenschappelijke of statistische doeleinden.

Met wie delen wij gegevens? 

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Het is mogelijk dat wij een derden inschakelen om namens ons rapportages op te stellen. Deze partijen zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren rapportages gedurende 48 maanden na het opstellen daarvan. In het geval het gaat om rapportages ten behoeve van het concessiemanagement bewaren we deze gedurende de duur van de concessie plus één jaar (totaal elf jaar).