Hoofdnavigatie

Naar content

Veelgestelde vragen over Chroom-6

Er is Chroom-6 aangetroffen in sommige treinen. Hierdoor zijn er veel vragen bij (oud-)medewerkers en andere betrokkenen. Hier leest u de veelgestelde vragen over Chroom-6.


Alle vragen en antwoorden over Chroom-6 bij NS

V: Waar komt Chroom-6 voor in treinen?
A: Het zit in oude verflagen op het exterieur van de volgende treintypen SGM, ICM, ICR, Mat’64, loc DDAR, DDM1, E1700 en mogelijk in bepaalde bevestigingsmaterialen van treinen.

V: Moeten reizigers zich zorgen maken?
A: Nee, reizigers komen niet in aanraking met Chroom-6. In vaste vorm in oude verflagen is Chroom-6 niet schadelijk.

V: Moeten medewerkers zich op dit moment zorgen maken?
A: We hebben daar op dit moment geen aanwijzingen voor, ervan uitgaande dat medewerkers de voorgeschreven beschermingsmiddelen gebruiken. Met stof werken, bijvoorbeeld bij schuren, vraagt altijd al om goede persoonlijke beschermingsmiddelen. We blijven medewerkers attenderen op het naleven van veiligheidsvoorschriften. Veiligheidsvoorschriften worden voortdurend gemonitord en daar waar nodig aangescherpt. 

V: Kan rijdend personeel van NS in aanraking komen met Chroom-6?
A: Nee, rijdend personeel komt niet in aanraking met Chroom-6. In vaste vorm in oude verflagen is Chroom-6 niet schadelijk.

V: Wanneer is dit bekend geworden?
A: Eind mei 2015 is de verflaag van het treintype DDM1 onderzocht ter voorbereiding van (revisie) werkzaamheden. Begin juni bleek uit de onderzoeksresultaten dat er Chroom-6 was aangetroffen in de verflaag van dit type trein. Eerder was al onderzocht of Chroom-6 nog in verf zat die wordt aangebracht bij revisie en onderhoud. Dit was niet het geval.

V: In welke werkplaatsen is aan verflagen gewerkt (bijvoorbeeld geschuurd)?
A: Het gaat met name om de NS-werkplaats van NedTrain in Haarlem. Maar ook in werkplaatsen in Onnen, Maastricht, Leidschendam, Zaanstraat (Amsterdam), de Watergraafsmeer (Amsterdam) en de voormalige werkplaats in Tilburg werd of wordt geschuurd.  

V: Met welke werkzaamheden zou je blootgesteld kunnen worden aan Chroom-6?
A: Chroom-6 kan vrijkomen tijdens het schuren of doorslijpen in stof vorm of tijdens het lassen in de vorm van rook. Dit zijn niet alleen risicovormende werkzaamheden vanwege Chroom-6, maar ook vanwege schadelijke las rook en fijn stof die vrijkomt tijdens schuren. Dit zijn bekende risico’s in de industrie en de huidige werkomstandigheden en veiligheidsvoorschriften waren daarop reeds aangepast. Nu we weten dat er ook Chroom-6 in sommige treinen voorkomt, hebben we onze manier van werken extra tegen het licht gehouden. Onderzoek heeft aangetoond dat bij de volgende activiteiten Chroom-6 vrij komt:

  • Het schoonblazen van treinen na het schuren
  • Het schuren bij spot repair aan de buitenwand
  • Het slijpen in bakwand en cascoplaat achter treedplank in gritcabine
  • Het schuren van RVS bakwand
  • Het verplaatsen van treinen door middel van luchtkussentransport

V: Hoeveel risico kun je lopen?
A: Chroom-6 in stof of damp vorm brengt verhoogde gezondheidsrisico’s met zich mee indien iemand gedurende een lange periode, voortdurend wordt blootgesteld aan een te grote hoeveelheid (boven de wettelijke norm). Door het treffen van beschermende maatregelen, bijvoorbeeld het beperken van de duur van de werkzaamheden of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt de blootstelling en daarmee het risico geminimaliseerd. Uit het huidige onderzoek is gebleken dat onze manier van werken niet leidt tot een blootstelling boven de toegestane norm. NedTrain wil de blootstelling echter zo ver als mogelijk beperken. Daarom treffen we extra verbetermaatregelen om de werkomstandigheden te optimaliseren. Hierbij moet gedacht worden aan nieuwe modernere stofkappen en andere werkwijzen.

V: Hoe is het met de veiligheid gesteld bij NedTrain?
A: NedTrain kent een veiligheidscultuur waarin medewerkers continu en op open wijze geïnformeerd worden over (potentiële) risico’s. Dit om het aantal veiligheidsincidenten steeds verder terug te dringen en te voorkomen. Medewerkers wordt gevraagd incidenten te melden en ook worden ze actief gewezen op zaken die beter kunnen of incidenten waar lering uit valt te trekken. Door continu lering te trekken uit incidenten kennen NedTrain en NedTrain Haarlem gemiddeld weinig veiligheidsincidenten en is de trend al jaren dalend. Zoals gebruikelijk in de industrie meten we dit via de zogeheten LTIR. Deze score betreft alle fysieke arbeidsongevallen die een verzuim van meer dan 24 uur tot gevolg hadden. Berekend per miljoen gewerkte uren resulteren de fysieke ongevallen in een Lost Time Injury Frequency Rate (LTI) bij NedTrain van 6 in 2012, 3 in 2013 en 0,39 in 2014. Ook het aantal spoorwegveiligheidsincidenten loopt al enkele jaren terug (68 in 2012, 53 in 2013 en 40 in 2014).

V: Hoeveel medewerkers zijn (indirect) met de stof in aanraking gekomen?
A: Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen op dit moment. Dit wordt nog onderzocht. Om alles uit te sluiten vragen we externe deskundigen onze aanpak te valideren.

V: Zijn er signalen van gezondheidsklachten bij medewerkers?
A: Enkele medewerkers hebben zich gemeld met gezondheidsklachten. Het is nog niet bekend of er een relatie gelegd kan worden met Chroom-6. 

V: Zijn er zorgen onder medewerkers?
A: Uit gesprekken met medewerkers en de Ondernemersraad blijkt dat sommige medewerkers zich zorgen maken over hun gezondheid vanwege hun werkomstandigheden in het heden en/ of verleden. We bieden medewerkers en oud- medewerkers een medisch onderzoek aan en houden ze nauwlettend op de hoogte van alle maatregelen.

V: Hoe zijn oud-medewerkers geïnformeerd?
A: Op basis van gegevens van het Spoorwegpensioenfonds worden oud-medewerkers geïnformeerd met een brief op het huisadres. Deze brief is in de week van 10 oktober verstuurd. Dit heeft even geduurd omdat het om privacygevoelige informatie gaat, die wettelijk ook niet zo maar beschikbaar gesteld mag worden. Oud-medewerkers kunnen zelf informatie zoeken op de website van NS http://www.ns.nl/overns/nieuwscentrum/dossiers/dossier-chroom-6.html en bij vragen contact opnemen met het CAOP.

V: Waarom is NS niet zelf naar buiten gekomen?
A: Omdat de risico’s klein leken, was daar in eerste aanleg geen directe aanleiding toe. Er is voor gekozen om te focussen op alle direct betrokkenen (medewerkers, ondernemingsraad, vakbonden en de iSZW). Met hen is doorlopend gecommuniceerd vanaf het moment dat de situatie zich voordeed.

V: Is er sprake van milieubelasting door afzuiging van Chroom-6 stof?
A: Nee, er komt geen Chroom-6 stof vrij in de openbare lucht.

V: Wanneer wordt het materieeltype Mat’64 uit dienst genomen?
A: Circa 70 bakken Mat’64 rijden vanaf medio december 2015 niet meer in de dienstregeling.

V: Waar kan ik als medewerker terecht met specifieke vragen over werkzaamheden en de daarmee samenhangende risico’s?
A: Hiervoor kun je terecht bij je leidinggevende, op intranet van NedTrain of anders bij het CAOP waar een meldpunt is ingericht voor alle vragen.